Xử Lý DateTime Trong Javascript Cùng Moment

Moment là 1 thư viện xử lý datetime cực kỳ mạnh mẽ do cộng đồng viết ra. Hầu hết các xử lý datetime giờ đây sẽ trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết với supper library này, có thể coi nó mạnh như thư viện lodash vậy (1 thư viện xử lý logic rất tuyệt vời). Trong phạm vi bài viết này mình sẽ chỉ lược liệt kê một số hàm thông dụng thông qua danh mục dưới đây.
 • Parse: Các cú pháp phân tích của momment
 • Get-Set: Lấy ra các giá trị và set vào các giá trị cho moment
 • Manipulate:
 • Moment duration
 • Plugin: Các plugin phổ biến hỗ trợ thêm từ moment
 • Tổng hợp một số lệnh qua ví dụ

Chú ý: Trước khi vào bài học này nếu bạn chưa làm việc qua nhiều về datetime trong javascript thì bạn lên tham khảo qua tài liệu gốc về xử lý datetime tại đây

Trước tiên cần cài đặt momentjs để test. Đơn giản nhất là bạn mở trang momentjs theo địa chỉ sau http://momentjs.com/. mở development tool của trình duyệt bạn sử dụng và test thử ngay. Nếu không hãy cài đặt như trên trang trủ hướng dẫn. Mìn sẽ cùng bạn đi vào ngay các phần mục như đã đề cập

1. Parse

    moment(): lấy ra tiêu chuẩn, ngày, giờ, năm, tháng hiện tại
    Các value bên trong của moment(): (Giả sử lúc này mình đang test là 2016-12-24 , lúc 14:33 hoặc 34 gì đó)
  a. String và String + Format và String + Formats, Special + Formats
 • String: var day = moment("1995-12-25"); => tạo ra 1 moment với định dạng chuẩn YYYY-MM-DD       
 • String + Format: Định dạng theo chuẩn quy định ví dụ: moment("12-25-1995", "MM-DD-YYYY");
 • String + Formats: Định dạng theo nhiều chuẩn, sử dụng khi bạn chưa biết nó là định dạng gì, đây gọi là kiểm tra nhiều định dạng phù hợp: ví dụ:
                              moment("12-25-1995", ["MM-DD-YYYY", "YYYY-MM-DD"]);
 • Special + Formats: Định dạng chuẩn thời gian ví dụ: moment("2010-01-01T05:06:07", moment.ISO_8601);
  b. Unix Timestamp (sencond ó 10 con số và milisecon ó 13 con số)
 • moment.unix(Number): Convert số timestamp sang định dạng moment() ... từ đây có thể dùng được tất cả các hàm của moment
          Ví dụ: var day = moment.unix(1482566322784)
 • day.year() , day.month(). day.day(), .... như trong các hàm đề cập ở mục Get-Set
  c. Array
 • Tạo 1 momment với các tham số truyền vào: ví dụ: moment([2010, 1, 14, 15, 25, 50, 125]);
 • Nếu chỉ có tùy chọn năm được lựa chọn thì => các tùy chọn còn lại sẽ lấy giá trị nhỏ nhất
          Ví dụ:
                  moment([2010]);        // January 1st  => ngày 1 tháng 1 (do ko có ngày và tháng truyền vào => lấy ngày tháng nhỏ nhất trong năm)
                  moment([2010, 6]);     // July 1st => ngày mùng 1 (lấy ngày nhỏ nhất trong tháng)
                  moment([2010, 6, 10]); // July 10th
  d. Moment clone, momment validation
 • Clone Tạo lại 1 bản sao chép lại 1 moment và khi thay đổi giá trị không làm ảnh hưởng tới giá trị của bản gốc.
 • Validation: kiểm tra tính hợp lệ của chuỗi ngày tháng truyền vào
              Ví dụ: moment([2015, 25, 35]).format();   // 'Invalid date
  e. Moment validation (isValid)
    Sử dụng để xác định kiểu hợp lệ của chuỗi datetime, có rất nhiều kiểu xác định, dưới đây là chi tiết và demo tương ứng
 • moment("2010 13",     "YYYY MM").isValid();     // false (do tháng ko thể là 13)
 • moment("2010 11 31""YYYY MM DD").isValid();  // false (do tháng 11 không có ngày 31)
 • moment("2010 2 29",   "YYYY MM DD").isValid();  // false (do tháng 2 năm 2010 không có ngày 29)
 • moment("2012 2 29",   "YYYY MM DD").isValid();  // true (do tháng 2 năm 2012 là năm nhuận => có ngày 29)
 • moment("2010 12",     "YYYY MM").isValid();     // true (dữ liệu tháng 12 là hợp lệ)
 • moment("2010 12",     "YYYY MM DD").isValid();  // true (vẫn là true vì năm và tháng hợp lệ, khuyết DD cũng không sao)
 • moment("2010 12",     "YYYY MM DD", true).isValid();  //false (khi để true này thì bắt buộc chuỗi phải hợp lệ hết ms được)
 • moment('It is 2012-05-25', 'YYYY-MM-DD').isValid(); //true (Do tồn tại chuỗi hợp lệ)
 • moment('It is 2012-05-25', 'YYYY-MM-DD', true).isValid(); //false (chuỗi có chứa thông tin ko hợp lệ)
 • Khi bạn không biết datetime từ client truyền lên là định dạng gì: YYYYMM-DD hay YYYY/MM/DD hay YYYY-DD-MM, vậy thì với moment bạn chỉ cần lam việc vơi nó hết sức đơn giản bằng 1 mảng định dạng
                  Moment("2010 12",[“YYYY MM DD”, “YYYY-MM-DD”, “YYYY/MM/DD hh”]).

3. Get- Set

  a. Millisecond, Second, Minute, Hour, Date Of Month (<=> date), Date Of Week (<=> day)
 • Moment().<type_time>():  Lấy ra thời gian hiện tại tương ứng với từng kiểu đề xuất <type_time> <=>  mili giây, giây, phút và giờ 
 • Moment().<type_time>(Number) : set giá trị thời gian cho đối tượng moment

3. Manipulate

Demo: moment().add(7, 'days').subtract(1, 'months').year(2009).hours(0).minutes(0).seconds(0);
  a. Add và subtract
 • Add: là lệnh để cộng thêm 1 thời gian cụ thể vào moment. Cú pháp moment().add(Number, Option <String>)
 • Ví dụ: moment().add(7, ‘days’)  à cộng thêm vào ngày hiện tại 7 ngày nữa ngoài ra còn có thêm các tùy chọn thay cho ‘days’ như
  • years           y
  • quarters      Q
  • months        M
  • weeks          w
  • days            d
  • hours          h
  • minutes       m
  • seconds       s
  • milliseconds            ms
 • Subtract: là lệnh cộng thêm 1 khoảng thời gian chỉ định cho moment. Cú pháp moment().subtract(Number, Option <String>), option và cách hoạt động tương tự như của add
 • endOf: lấy thời gian cuối cùng theo day, week, month, year
 • startOf: tương tự như endOf nhưng là thời gian bắt đầu
Kết luận: đây là 2 hàm rất hữu ích cho việc xử lý để filter dữ liệu trên server hoặc client, nhất là với csdl Mongodb khi nó dùng toàn ISODate

4. Moment và duration

  Duration là 1 prototype hêt sử hữu ích của moment giúp ta tính toán ước lượng 1 khoảng thời gian nhất định. Nghe có vẻ khó hiểu nhỉ. Vậy thì bạn hãy xem các mục chat của facebook hay zallo thử coi sao nhé, ban có thấy phần hiển thị thời gian đã bình luận trước đó khoảng 1 ngày, hay 1 phút trước đó chưa, hay là *Ngọc Trinh * đã thích ảnh của bạn khoảng hơn 1 năm trước chăng hạn :D. Vâng cái phần hậu tố in dầm này giờ đây sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết với humanize() :D .
 • Muốn trừ 1 khoảng thời gian trong vòng bao lâu ta chỉ cần moment.duration(1, "minutes").humanize();
 • Nếu muốn có thêm hậu tố ta sử dụng thêm moment.duration(1, "minutes").humanize(true);
Ví dụ: moment.duration(69, "days").humanize();  // => result "2 months"
           moment.duration(32, "days").humanize();  // => result "a month"

5. Plugin

  Các plugin phổ biến bạn vui lòng xem thêm tại: http://momentjs.com/docs/#/plugins/ để làm việc với các plugin này

6. Tổng hợp một số hàm tiện ích qua ví dụ

    Dưới đây mình có tổng hợp 1 số hàm ví dụ để các bạn có một số cái nhìn trực quan khi làm việc với moment
 • Moment().toString(): return => "Sat Dec 24 2016 14:33:43 GMT+0700"
 • Moment().toISOString(): return => "2016-12-24T07:34:06.388Z"
 • Moment()._d: return => Sat Dec 24 2016 14:33:43 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)  (ó new Date())
 • Moment().unix(Date.now() || Number): Sinh ra chuỗi timestamp hiện tại hoặc
 • Moment().month()
 • moment() : trả ra đối tượng thời gian
 • moment().toDate(): trả ra chuỗi thời gian format theo GMT
 • moment().toDate().valueOf(): gửi về chuỗi timestamp (đại lại là chuỗi số 13 ký tự,)
 • moment().month(): lấy ra tháng hiện tại
 • moment().year(): lấy ra năm hiện tại
 • moment().year(Number): set năm cho
    Mình cũng tổng hợp giúp bạn 1 số hàm làm việc với datetime cơ bản nhất từ javascript.
 • toLocaleString: get 1 chuỗi thời gian format nhận định dạng 0 ở đầu: ví dụ bạn có số 01 thông thường khi bạn làm việc in ra màn hình nó sẽ in ra là 1 => bạn muốn in ra 01 => sử dụng format với toLocaleString
                                      (01).toLocaleString('en-US', {minimumIntegerDigits: 2, useGrouping:false})
         Chú ý: Nếu bạn muốn in ra nhiều dãy số 0 đằng trước bạn chỉ cần tăng số minimumIntegerDigits nên là xong! Chú ý moment().toDate() là tương đương với new Date()
 • ISO Dates:  new Date(“YYYY-MM-DD”)  : cú pháp cách nhau bởi dấu -
 • Long Dates: new Date(‘August 03 2013’): cú pháp cách nhau bởi dấu cách và định dạng viết đầy đủ
 • Short Dates: new Date(‘2012/06/24’): cú pháp cách nhau bởi dấu /
 • Full Date Format:  new Date("Sun Aug 12 2012 00:00:00 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)");
 • Tất cả các kết quả đều trả về 1 chuỗi có định dạng kiểu như sau
  • Sun Aug 12 2012 00:00:00 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Trên đây là một số cách làm việc cơ bản với moment. Bạn có thể xem thêm rất nhiều tiện ích khác từ thư viện này tại trang chủ của họ. Mình hi vọng bạn sẽ thích khi làm việc với thư viện tiện ích này. Comment bên dưới những điều bạn chưa hiểu và cho mình biết thêm những ý kiến đóng góp từ các bạn nhé!

Previous
Next Post »